Valmuerne blomster på de nærliggende marker ved Risø

FRA RISØ TIL DD

I september 2000 besluttede Forskningscenter Risøs bestyrelse, at den største reaktor, DR 3, ikke ville blive genstartet efter en nedlukning, der skyldtes mistanke om læk i reaktortanken. I de efterfølgende drøftelser om en forestående afvikling blev det anset for hensigtsmæssigt at udskille dekommissioneringsopgaven fra Forskningscenter Risøs fremadrettede forskningsaktiviteter.

 

15. september 2003 blev Dansk Dekommissionering officielt etableret med det formål at afvikle reaktorerne og de øvrige nukleare anlæg på Risø.

I november 2000 tiltrådte Folketingets finansudvalg et aktstykke om oprettelsen af institutionen Dansk Dekommissionering (Akt 58 22/11 2000). Aktstykket havde til formål at forberede en overdragelse af ansvaret for de nukleare anlæg fra Risø til Dansk Dekommissionering og dokumentere, at virksomheden havde de nødvendige kompetencer og ressourcer til at forestå afviklingen.

I februar 2001 offentliggjorde Forskningscenter Risø en udredningsrapport, der beskrev indholdet af en dekommissionering, herunder alternative dekommissioneringsscenarier. Læs rapporten her (engelsk)

Risøs udredningsrapport var inden offentliggørelsen blevet underkastet en uafhængig international peer review, hvor den var blevet positivt evalueret. Rapporten gav et solidt grundlag for det videre analyse- og planlægningsarbejde. Men det stod samtidig klart, at den ikke kunne stå alene som beslutningsgrundlag for valg af en afviklingsmetode og en ansvarsoverdragelse fra Risø til Dansk Dekommissionering. Rapporten illustrerede bl.a. behovet for en yderligere økonomisk og processuel detaljering af arbejdsopgaverne i forbindelse med dekommissioneringen.

Ansvarsoverdragelsen blev derfor udskudt, indtil disse forhold var afklaret. Udskydelsen forudsatte, at der i foråret 2002 blev fremsat et beslutningsforslag for Folketinget om de overordnede rammer for en dekommissionering. Det mellemliggende år skulle bruges til at sikre et så detaljeret beslutningsgrundlag som muligt, herunder en miljøvurdering af dekommissioneringen.

Beslutningsprocessen blev suppleret med en vurdering udført af uafhængige rådgivere. Disse rådgivere, som var valgt gennem udbud, var samlet i et internationalt konsortium bestående af COWI A/S, DEMEX Consulting Engineers A/S, NIS Ingenieurgesellschaft mbH/RWE NUKEM-group, GOLDER Associates Europe Ltd og SYCON Energikonsult AB.

Sideløbende nedsatte Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Miljøministeriet og Videnskabsministeriet et tværministerielt udvalg, der fik i opdrag at beskrive de retslige rammer mv. for den umiddelbare håndtering af det affald, som vil fremkomme ved dekommissioneringen samt for etableringen af et dansk slutdepot for radioaktivt affald. Udvalget afleverede sin redegørelse i oktober 2002. Se redegørelse som forelagt Folketinget

Dansk Dekommissionering etableres
Den 13. marts 2003 traf et enigt Folketing beslutning om, at afviklingen af de nukleare anlæg kunne begynde, og efterfølgende vedtog Finansudvalget et aktstykke, der skabte det finansielle grundlag for den nye virksomhed, Dansk Dekommissionering. Se Folketingets beslutningsgrundlag B48 af 13. marts 2003

Dansk Dekommissionering blev officielt etableret den 15. september 2003 og er en selvstændig virksomhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet (dengang Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling). Samtidig blev ansvaret for de nukleare anlæg formelt overført fra Forskningscenter Risø til Dansk Dekommissionering. Der blev givet mulighed for at ansætte nyt personale, ligesom aktstykket indeholdt bevillinger til anlæg og udstyr til dekommissioneringen. I de første par år blev der brugt ca. 50 mio. kr. til laboratorier, lagre og udstyr, som skulle etableres, før opgaven kunne løses.

Efter Folketingets vedtagelse vedtog Hovedstadens Udviklings Råd (HUR) den VVM redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), der rummer den miljømæssige godkendelse af projektet.

Dansk Dekommissionering har siden opstarten arbejdet med planlægningen af de enkelte dekommissioneringsprojekter. Herudover med bl.a. sikkerhedsdokumentation for anlæggenes omdannelse og med implementeringen af et affaldsdokumentationssystem og et kvalitetsstyringssystem. Et certificeret kvalitetsstyringssystem var forudsætningen for at få tilladelse til at dekommissionere, og Dansk Dekommissionering blev den 21. juni 2004 certificeret i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2000.

Den praktiske dekommissionering af det første anlæg, den mindste reaktor DR 1, begyndte i efteråret 2004, da den overordnede plan for dekommissioneringen var blevet godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder, og disse havde udstedt Betingelser for Drift og Afvikling (BfDA).

 

Udskriv