Operatørområdet ved Hot Cell ved anlægget begyndelse i 1964

Dekommissioneringen af Hot Cell har været i gang siden 2008. Projektet er vanskeligt pga. de høje strålingsniveauer i cellerne.

HOT CELL-ANLÆGGET

Hot Cell-anlægget blev primært anvendt til undersøgelser relateret til kernekraft og var i brug fra 1964 og frem til 1989, hvor anlægget blev lukket som følge af Danmarks beslutning i 1985 om ikke at anvende kernekraft.

Efter lukningen blev alt udstyr fjernet undtagen rækken af betonceller, seks i alt. Efter rensning af alle andre områder, blev der opsat gipsvægge omkring cellerækken, hvorefter resten af bygningen kunne anvendes til andre formål.

Da Hot Cell-anlægget var i drift, blev det hovedsagelig brugt til undersøgelser af bestrålet reaktorbrændsel og emballering af radioaktive kilder til bestrålingsanlæg.

Det er rensningen af Hot Cell-anlæggets seks stærkt radioaktivt forurenede betonceller, som er projektets primære udfordring. Dertil kommer demontering og udtagning af udstyr både i og uden for cellerne, bl.a. rydning af celletoppen, som har været brugt som lagerplads for anlæggets tekniske systemer, og udtagning af "hot spots".

Forud for dekommissioneringen har det været nødvendigt at etablere en række faciliteter for at gennemføre projektet sikkert, herunder en midlertidig transportvej, nyt ventilationsanlæg og en sluse for at give en sikker trafik ind til og ud fra anlægget.

Da strålingsniveauet i cellerne er så højt, at man ikke kan opholde sig derinde i ret lang tid ad gangen, skal sandblæsning af alle indre overflader foregå fjernbetjent. Sandet fra sandblæsningen vil løbende blive suget ud og overført til affaldsbeholdere, som anbringes på DD's midlertidige lager. Der er blevet indkøbt og egen-udviklet specialudstyr til denne operation.

De radioaktive stoffer, som befinder sig i cellerne, omfatter nogle, der kun udsender alfastråling (alfa-emittere). Denne type stråling er meget kortrækkende og derfor vanskelig at måle. Desværre er alfa-emittere særligt skadesvoldende, hvis man får dem ind i kroppen. Personalet, der udfører dekommissioneringsarbejdet, skal derfor være iført heldækkende dragter med friskluftforsyning, indtil målinger har godtgjort, at niveauerne er blevet tilstrækkeligt lave.

Efter sandblæsningen forventes strålingsniveauet at være faldet så meget, at personalet uden problemer kan opholde sig i cellerne i længere tid ad gangen og foretage den sidste rydning og rengøring manuelt.

I betonceller og cellesluse er der desuden en del tungt udstyr, der skal fjernes i forbindelse med rengøringen af cellerne. Det drejer sig bl.a. om de tunge shuttere og stålbeklædte blydøre mellem cellerne samt dele af det oprindelige ventilationssystem. Når de fuldstændigt rengjorte celler eventuelt på et senere tidspunkt skal nedrives, kan al betonskrot fra nedbrydningen med en samlet indvendig volumen på omkring 450 m3 (vægtykkelser på 100-200 cm) bortskaffes som ikke-radioaktivt affald.

Læs mere om Hot Cell-projektet under "Aktuelle projekter"

Udskriv