Container afmærkes til transport

Container afmærkes før transport af nukleart materiale.

NUKLEAR SIKKERHED

Den internationale definition af nuklear sikkerhed omfatter design og konstruktion af nukleare installationer og indbyggede sikkerhedssystemer, der skal sikre, at nukleare processer forløber kontrolleret og sikkert.

Nuklear sikkerhed omfatter endvidere de bestræbelser, der gennem fastsatte driftsbetingelser udøves for at sikre en forsvarlig anvendelse af nukleare installationer, herunder at minimere sandsynligheden for og konsekvenser af nukleare uheld, således at personale, befolkning og omegnsmiljø beskyttes mod unødig strålingsudsættelse.

Det internationale samfund vil sikre sig, at standarder for sikkerhed og håndtering, transport og opbevaring af nukleart og radioaktivt materiale bliver overholdt. IAEA og Euratom fører begge tilsyn med og yder rådgivning til sine medlemslande.

Også Danmark, og dermed DD, er underlagt internationale aftaler mellem IAEA, Euratom og medlemslandene.

IAEA - International Atomic Energy Agency  - også kaldet "Det internationale atomenergiagentur", er en FN-organisation, som udgiver sikkerhedsstandarder til medlemslandene om alle emner inden for den fredelige udnyttelse af atomenergi. IAEA udfører desuden safeguardsinspektioner med de lande, der har underskrevet ikke-spredeningsaftalen (NPT - Non-Proliferation Treaty). IAEA har hovedsæde i Wien.

Euratom - er EU's pendant til IAEA på safeguardsområdet og beskæftiger sig desuden med strålingsbeskyttelse og forsyning og transport af fissilt materiale i EU-medlemslandene. Euratom udfører safeguardsinspektioner i EU-landene. Læs mere om traktaterne

I DD er de danske myndigheders krav til den nukleare sikkerhed beskrevet i "Betingelser for Drift og Afvikling" (BfDA).

BfDA er et sæt krav, som ufravigeligt skal overholdes, og som danner grundlaget for retten til at drive/afvikle de nukleare anlæg. Her stilles bl.a. krav til, hvad projektbeskrivelsen for de enkelte dekommissioneringsprojekter skal indeholde.

BfDA stiller krav til beredskab, kvalitetsstyring og til DD's organisation, ledelse og ansvarsfordeling. BfDA stiller desuden krav til uddannelse og strålingsbeskyttelse af personale. Den fastsætter grænser for udslip af radioaktive stoffer samt kriterier for frigivelse af materialer, bygninger og arealer.

Hvert år udarbejder DD en Drift- og Afviklingsrapport, som tilsendes de nukleare tilsynsmyndigheder (Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) og Beredskabsstyrelsen). DTU Risø udarbejder desuden halvårlige rapporter for DD om radioaktivitetsmålinger i omegnsmiljøet. Den seneste rapport kan hentes under "Publikationer". Tidligere rapporter kan rekvireres ved henvendelse til DD.

Safeguards handler om at sikre, at nukleart materiale kun anvendes til fredelige formål. IAEA og Euratom fører kontrol med deres medlemslandes nukleare materiale og sikrer, at de enkelte lande overholder de udstukne retningslinjer for brug, transport og opbevaring af fissilt materiale.

IAEA foretager safeguardsinspektioner i alle de lande, der har tilsluttet sig ikke-spredningsaftalen (NPT), og Euratom foretager safeguards-inspektioner i EU-landene.

Hos DD består kontrollen i at: 

  • DD hvert måned afleverer safeguardsrapporter til IAEA
  • Minimum en gang årligt bliver inspiceret af safeguardsinspektører fra IAEA og Euratom.

Der kan desuden være uplanlagte inspektioner, der dog varsles med minimum 24 timer.

Udskriv