Forsøgsrør fjernes fra reaktor DR 2.

VORES OPGAVE

DD skal afvikle de nukleare anlæg på Risø. Det blev vedtaget af folketinget i marts 2003. Målet er Greenfield, dvs at alle radioaktive dele er fjernet, mens selve bygningerne ikke behøver at blive revet ned, hvis målinger viser, at de er fri for radioaktiv forurening. Afviklingen skal ske miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og økonomisk mest fordelagtigt og effektivt.

 

Foto: Forsøgsrør trækkes ud af reaktor DR2

Vi forventer, at afviklingen er afsluttet i 2023. Arbejdet omfatter planlægning, analyser, nedrivning, minimering, karakterisering, emballering og opbevaring, indtil en længerevarende løsning er fundet. Undervejs udvikler vi også nye arbejdsredskaber, og særlige faciliteter opbygges, når specielle udfordringer kræver det.

DD deltager desuden - med viden om affaldet - i myndighedernes arbejde med at finde en længerevarende løsning til opbevaring af affaldet.

Vi skal sideløbende

  • vedligeholde og sikre anlæg, til de skal dekommissioneres og
  • forestå modtagelse, behandling og opbevaring af radioaktivt affald fra hele landet, indtil en anden løsning er fundet.

Læs mere om DD's opgave under fanebladet "Om os".

Læs mere om projekterne og hvad det indebærer at dekommissionere (afvikle) via menuerne foroven til venstre.

DD skal afvikle de nukleare anlæg på Risø. Det blev vedtaget af folketinget i marts 2003. Målet er Greenfield, dvs at alle radioaktive dele er fjernet, mens selve bygningerne ikke behøver at blive revet ned, hvis målinger viser, at de er fri for radioaktiv forurening. Afviklingen skal ske miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og økonomisk mest fordelagtigt og effektivt.

Det internationale atomenergiagentur (IAEA) har opdelt dekommissionering (afvikling) af nukleare anlæg i tre faser:

Fase 1: Opbevaring under opsyn

For at nå til fase 1 skal man afbryde driftssystemer, dræne væsker  og rengøre overflader, som er forurenet med radioaktivitet. For reaktorer skal det brugte brændsel også fjernes. Man skal desuden etablere fysiske og administrative systemer til sikring af overvågning og adgangskontrol.

Fase 2: Begrænset brug af området

For at nå til fase 2 skal man fjerne eller rense alt udstyr og alle bygninger, som let kan skilles ad eller rives ned. Derudover skal den bio­logiske afskærmning - typisk en svær betonkonstruktion - lukkes tæt om­kring de radioaktive dele af selve reaktoren. Herefter kan man reducere overvågningen af anlægget, men der bør stadig foretages perio­disk kontrol og overvågning af omgivelserne.

Fase 3: Ubegrænset brug af området - "greenfield"

For at nå til fase 3 skal man fjerne alle bygningsdele og alt udstyr, som stadig er så for­urenet, at det ikke kan frigives til andet brug. Bygninger, anlæg og selve området kan herefter anvendes uden restriktioner. Ved "greenfield" forstås, at alle radioaktive dele er fjernet, men selve reaktorbygningen behøver ikke at blive revet ned, hvis målinger viser, at bygningen kan frigives til anden brug.

Afviklingen af anlæggene på Risø-området kommer til at ske i rækkefølge, således, at der kun foregår egentlig dekommissionering på ét anlæg ad gangen. Nogle anlæg kommer derfor i højere grad end andre til at følge denne faseopdeling.

Den mindste forsøgsreaktor, DR 1, gik direkte fra fase 1 til fase 3 ved dekommissioneringen i 2004-05, dvs at anlægget blev lukket og taget ud af drift uden at stå til rådighed for begrænset brug i en periode.

Forsøgsreaktor DR 2, som blev lukket i 1975, blev i årene derefter bragt til fase 2. Fra 2006-2008 blev anlægget fuldt ud dekommissioneret og har således bragt til fase 3.

Det samme gælder Hot Cell anlægget, der i årene 1989-94 blev indkapslet (fase 2) efter en mindre oprydning og rengøring (fase 1). Anlægget skal nu renses helt for at komme til fase 3.

Forsøgsreaktor DR 3 har gennemgået fase 1 og vil gennemgå fase 2 de kommende år, mens den først vil blive bragt til fase 3 i årene 2012-18.

Det er målet, ifølge folketingsbeslutning B48 fra november 2002, at alle anlæg senest i 2023 er nået til "greenfield"-stadiet.

Udskriv