Topringen sænkes på plads over forsøgsreaktor DR 3

Indtil alle anlæg er fuldt afviklet, er der fortsat mange driftsopgaver.

DRIFT AF DD

Udover dekommissioneringsopgaverne varetager DD den løbende drift og vedligeholdelse af de nukleare anlæg samt øvrige bygninger, så de holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

DD løser også en række andre driftsopgaver, så som laboratoriedrift, drift af rensningsanlæg og vaskeri, afhentning og modtagelse af radioaktivt og kemisk affald mv.

Der indgår en del driftsopgaver i vores "Affaldshåndtering"

Bygninger, anlæg og faciliteter
DD er ansvarlig for den indvendige drift og vedligeholdelse af DD's bygninger, anlæg og faciliteter, så de holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Bygningsstyrelsen varetager den udvendige vedligeholdelse.

Dekontaminering af affald
To forsøgsassistenter betjener dagligt vores dekontamineringskabine, som er en facilitet, hvor overfladeforurenede genstande kan blive renset vha. sand- eller glasblæsning. Det kan f.eks. være metalrør eller lignende. Formålet er, at de rensede genstande bliver rene nok til at kunne blive frigivet som almindeligt skrot. Dermed minimeres mængden af radioaktivt affald til slutdepot.

Laboratorier
A-lab: Behandlingsstationen driver et aktivitetslaboratorie, hvor man analyserer prøver fra dekommissioneringsprojekterne. Laboratoriet har en række faciliteter til håndtering af radioaktive genstande, så som handskeboks og hot boks, hvor man kan neddele prøverne eller bore og save i dem. Små dele af prøverne opbevares i et arkiv, så man til enhver tid kan dokumentere, hvor affaldet befinder sig, og hvad det består af.

F-lab: På Frigivelseslaboratoriet måles det dekommissioneringsaffald, som man formoder har et radioaktivitetsniveau under grænseværdierne med meget følsomt måleudstyr. Hvis formodningen viser sig at være korrekt, kan affaldet frigives som almindeligt skrot. Hvis ikke, skal det enten på mellemlager, indtil det kan slutdeponeres, eller det bliver sendt til rensning i dekontaminieringskabinen, hvorefter processen begynder forfra. F-lab er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Spildevand
DD er ansvarlig for den daglige drift af Risø DTU's konventionelle, biologiske rensningsanlæg, som renser spildevand fra hele Risø-området. Spildevandet lukkes 300 m ud i Roskilde Fjord, efter det er blevet kontrolleret, og niveauerne for radioaktivitet og næringsstoffer overholder gældende bestemmelser for udledning. Driften varetages af DD's Behandlingsstation, som også har et laboratorie til analyser af vandprøverne.

Vaskeri
DD driver sit eget vaskeri som vasker og reparerer arbejdstøj mv. for DD. Vaskeriet har et særligt afsnit beregnet til vask af radioaktivt kontamineret tøj, hvor vandet er holdt i et lukket kredsløb, således at de radioaktive partikler ikke kommer ud i det almindelige afløb. I stedet bliver vandet ledt hen til Behandlingsstationens destillationsanlæg, som filterer partiklerne fra. Kontamineret tøj vaskes 2 gange og kontrolmåles, så man sikrer sig, at det er uden kontamination, når det returneres.

Helsefysisk overvågning hører ikke kun under dekommissioneringsprojekterne. Derimod foregår der en kontinuerlig overvågning og kontrol (strålingsbeskyttelse) af arbejdsområder, af hver medarbejder, og af arbejdsoperationer som foregår på helsefysisk klassificerede områder. Formålet er at beskytte medarbejderne og omgivelser mod stråling og påvirkning af radioaktive stoffer.

De primære kontrol- og overvågningsopgaver indbefatter monitorering af de nukleare anlæg og omgivelser ved hjælp af måleinstrumenter, eksempelvis iCAMs, et fast program for aftørringsprøver i DD's bygninger og faciliteter samt klassificering af nukleare områder, hvortil der er knyttet særlige regler om kontrol, påklædning og adfærd.

Den helsefysiske overvågning og kontrol varetages af Sektionen for Strålings- og Nuklear Sikkerhed. Sektionen er ydermere tilknyttet dekommissioneringsprojekterne, hvor den indgår fra tidligste færd (planlægning og udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger) frem til deltagelse  arbejdsoperationerne og afrapporteringerne. Læs mere om radioaktivitet og stråling

Mange af DD's driftsopgaver vedrører radioaktivt affald og varetages primært af Behandlingsstationen.

En gang ugentligt henter DD affald hos faste brugere af radioaktive kilder, fx. laboratorier og hospitaler, i det østlige sjælland. Der afhentes også affald i resten af landet efter aftale. Nogle vælger selv at indlevere deres affald på DD's Behandlingsstation.

Affaldet sorteres, behandles og konditioneres (pakkes) på Behandlingsstationen alt efter type og radioaktivitetsniveau og bliver derefter opbevaret på mellemlager. Affald fra dekommissioneringsprojekterne behandles også her. Læs mere under "Affaldshåndtering"

Udskriv