Blynæsen fjernes med plasmaskærer fra DR 2's reaktorblok

HVORDAN DEKOMMISSIONERER MAN?

DD er den eneste virksomhed, som afvikler nukleare anlæg i Danmark. I andre lande foregår der lignende projekter, nogle er afsluttede, men endnu flere er stadig i gang eller undervejs. Da ingen har stor erfaring med at dekommissionere, er der interesse for international erfaringsudveksling. DD deltager i dette samarbejde både med sine egne erfaringer og som modtager af andres. Læs evt. mere herom under "Internationalt samarbejde"

Det er første gang i Danmark der dekommissioneres, og erfaringerne høstes derfor løbende. Vi bliver hele tiden klogere på arbejdsmetoder og udvikler nye værktøjer og faciliteter. DD har en medarbejderstab, som har gennemgribende kendskab til anlæggene og stor erfaring med at arbejde med radioaktive materialer. Projekterne varetages derfor professionelt og sikkert hele vejen igennem.

At dekommisionere er et møjsommeligt arbejde, blandt andet fordi det (delvist) radioaktive miljø kræver en kombination af mange fagligheder, særlig viden, grundighed og forsigtighed.

Radioaktivitetsniveauer og isotoptyper skal nøje kortlægges forud for projektplanlægningen. Der stiller også høje krav til planlægning af projektet og de enkelte arbejdsprocesser. Arbejdsprocesserne er tidskrævende, dels pga. radioaktiviteten og de sikkerhedsforanstaltninger som skal etableres, og dels pga. anlæggenes kompleksitet og særegenhed. Her kan man sjældent læne sig op ad vante arbejdsgange og standarder, men må i stedet ofte opfinde nye tilgange og udvikle originalt værktøj.

Der er desuden et højt dokumentationskrav og en del samarbejde med og kontrol af de nukleare tilsynsmyndigheder. Der dokumenteres i forbindelse med kortlægningen, projektplanerne, arbejdspladsvurderinger, overholdelse af sikkerhedsforpligtelser, opsumering af erfaringer, mv. Der er udviklet et særligt AffaldsDokumentationsSystem ADS, som dokumenterer hvor det radioaktive affald befinder sig, hvor det stammer fra og hvad det består mv., så man til enhver tid kan redegøre for affaldet.

 

Karakterisering, planlægning og overvågning er alfa og omega for at opretholde et højt sikkerhedsniveau under dekommissioneringen af de nukleare anlæg.

Der stilles høje krav til planlægningen af hvert enkelt dekommissioneringsprojekt. Forud for et projektplanlægningen skal radioaktiviteten kortlægges. Denne karakterisering foregår typisk ved prøvetagning, som kan vise radioaktivitetsniveau og isotoptyper til stede i konstruktionen. Analyserne danner grundlag for planlægning af arbejdsmetoder og fastsættelse af hvilke helsefysiske (strålingsbeskyttende) sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes.

Før hvert enkelt projekt (og delprojekt, afhængig af projektets størrelse) kan sættes i gang, skal der udfærdiges en projektbeskrivelse, der skal godkendes hos de nukleare tilsynsmyndigheder. Projektplanerne skal indeholde anlæggets drifthistorie, beskrivelse af fremgangsmåden for dekommissioneringen og affaldshåndteringen samt helsefysiske og konventionelle risici ved dekommissioneringen.

Når projektbeskrivelsen er godkendt, skal der hos Folketingets Finansudvalg ansøges om frigivelse af budget (gennem et aktstykke).

Sideløbende kan der efter godkendelse af projektbeskrivelsen laves en mere detaljeret planlægning, hvor projektet/delprojektet nedbrydes i arbejdsopgaver. For hver opgave laves der en arbejdsplan, som medarbejderne udfører nedtagningen efter. Denne omhyggelige proces er krav, som stilles i DD's kvalitetsstyringssystem.

I forbindelse med selve dekommissioneringen af anlæggene bliver arbejdsoperationer, der kan medføre strålingsudsættelse og radioaktiv forurening, overvåget af en helseassistent, der løbende måler stråling og radioaktiv forurening under operationen. Helsefysikerne bliver inddraget som rådgivere.

Som afslutning på hvert enkelt projekt skal der udarbejdes en slutrapport og søges om frigivelse af område eller materialer hos de nukleare tilsynsmyndigheder.

 

Som grundlaget for retten til at drive og afvikle de nukleare anlæg er DD forpligtet til at overholde "Betingelserne for drift og afvikling" (BfDA), som er en del af DD's sikkerhedsdokumentation og er udstedt af de nukleare tilsynsmyndigheder.

BfDA er et sæt krav, som ufravigeligt skal overholdes, og som udover krav til varetagelsen af dekommissioneringsprojekterne også stiller krav til drift og vedligehold af anlæggene. I BfDA er der også angivet krav til projektbeskrivelser og afrapportering.

DD har opbygget et kvalitetsledelsessystem, KMS, som indeholder de kvalitets- og myndighedskrav som gælder for DD´s aktiviteter. Kvalitetsledelsessystemet er certificeret efter ISO 9001: 2008. Certifikatet dækker dekommissioneringsaktiviteterne ved de nukleare anlæg.

DD er akkrediteret af DANAK til at udføre frigivelsesmålinger efter ISO 17025 af det affald, som følger af dekommissioneringsprocessen. I Frigivelseslaboratoriet måles formodet ikke radioaktivt affald med ekstremt følsomme måleinstrumenter, således at man sikrer, at kun affald med strålingsniveauer, der ligger under de grænseværdier fastsat af myndighederne, kommer uden for Risø-området.

Et affaldsdokumentationssystem, ADS, dokumenterer, hvor det nukleare affald stammer fra, hvilke processer (målinger, rengøring, transporter mv.) det har eller skal gennemgå, således at man til enhver tid kan identificere og lokalisere hvert enkelt stykke affald, der stammer fra anlæggene og fastslå aktivitetsniveauet.

DD kvalitetsikrer sig også ved at overholde de internationale anbefalinger og ved at udveksle erfaringer løbende med andre dekommissioneringsprojekter. Læs mere om "DD's internationale samarbejde". Desuden rådfører DD sig med et internationalt ekspertpanel, som kommenterer projektbeskrivelse mv.

Udskriv