Dansk Dekommissionerings

whistleblowerordning

P å denne side finder du information om og link til Dansk Dekommissionerings whistleblowerordning. Igennem whistleblowerordningen kan medarbejdere og faste samarbejdspartnere indsende oplysninger om ulovlige eller kritisable forhold uden at skulle frygte for negative konsekvenser.

Dansk Dekommissionering er tilknyttet Statens Whistleblowersystem (SWS), som er en fællesstatslig whistleblowerordning til at håndtere whistleblower indberetninger. Afgivelse af oplysninger til Whistleblowerordningen skal ske direkte i SWS portalen, som du finder et link til i infoboksen på denne side.  Du kan læse mere om ordningen samt indberetningsmuligheder i temasektionen på Justitsministeriets hjemmeside.

Ved behandling af sager, som modtages via whistleblowerordningen, gælder forvaltningslovens almindelige regler om aktindsigt samt gældende privatlivspolitik på området. Du finder et link til Dansk Dekommissionering privatlivspolitik i info boksen.

Dansk Dekommissionering udarbejder årligt en rapport over kalenderårets whistleblower aktiviteter. Rapporterne findes under publikationer, ligesom seneste rapport er at finde i info boksen.

Mere information om whistleblowerordningen

Hvem er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Dansk Dekommissionering, herunder ulønnede praktikanter, eller hvis du er samarbejdspartner inkl. underleverandører eller ansat hos en samarbejdspartner, som Dansk Dekommissionering har et samarbejde med.

Er du ansat i Dansk Dekommissionering?

Du bedes være opmærksom på, at whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation om fejl og utilfredsstillende forhold mv. på arbejdspladsen. Problemer bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til nærmeste personaleleder, HR, tillidsrepræsentanterne samt arbejdsmiljørepræsentanterne.

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretslige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Anonymitet og fortrolighed

Dansk Dekommissionering har etableret en ekstern whistleblowerordning, der giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Dansk Dekommissionerings whistleblowerenhed er forankret i Ledelsessekretariatet, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Dansk Dekommissionering, eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Den Nationale Whistleblowerordning administreret af Datatilsynet, der forestår en uafhængig whistleblowerkanal.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på evt. spørgsmål fra os.

Juridisk beskyttelse mod reprassalier

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 – Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Skip to content