Dansk Dekommissionering

Direktør: Ole Kastbjerg Nielsen

DD er en statslig virksomhed, etableret i 2003, som nu hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vores primære opgaver er:

At demontere de seks oprindelige nukleare anlæg på Risø. Afviklingen skal ske sikkert, miljømæssigt forsvarligt og økonomisk optimalt.

At modtage, behandle og opbevare radioaktivt affald fra danske brugere af radioaktive isotoper.

At deltage i processen, der senest i 2073 skal have ført til en langsigtet løsning for det radioaktive affald. Indtil da skal DD opbevare affaldet.

Vi er underlagt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse og fra Beredskabsstyrelsen. Vi har desuden etableret en ekstern Whistleblower-ordning, hvor medarbejdere og faste samarbejdspartnere kan indsende oplysninger om ulovlige eller kritisable forhold uden at skulle frygte for negative konsekvenser.

De cirka 85 medarbejdere varetager en række forskellige og i nogle tilfælde højt specialisererede opgaver: planlægning af dekommissioneringen, demontering af anlæg, affaldshåndtering, drift og vedligehold, strålingsbeskyttelse af medarbejdere og omgivelser, administration m.v. En del af medarbejderne kender de nukleare anlæg fra, dengang de var i drift.

DD er organiseret i ni enheder og en stabsfunktion. Se organisationsdiagram her og flere detaljer neden for.

Mere om os

Vi er opdelt i ni enheder plus en stabsfunktion

Direktion

Direktør: Ole Kastbjerg Nielsen samt Teknisk Direktør: Kirsten Hjerrild Nielsen. Sidstnævnte, der er ingeniør med speciale i reaktorteknik og praktisk erfaring fra, da Risøs reaktorer var i drift, fungerer samtidig som DD’s nukleare ekspert.

Kvalitetsstyring & Myndighedssamarbejde

Stabsfunktionen “Kvalitetsstyring & Myndighedssamarbejde” refererer til direktøren og er ansvarlig for at vedligeholde kvalitetsstyringssystemet samt sikre at kravene overholdes i forhold til den myndigheds-relaterede kommunikation.

Kvalitet
Kvalitetsledelsessystemet, KMS, omfatter de lov – og myndighedskrav, som gælder for DD. DD er certificeret/akkrediteret i forhold til tre standarder:

 • ISO 9001
 • ISO 17025, som giver DD lov til at måle og frigive affald i henhold til gældende myndighedskrav
 • KLS – der vedrører elsikkerhed

Myndighedssamarbejde
Den ansvarlige for myndighedssamarbejde sikrer bl.a. at de dokumenter, der sendes mellem DD og de nukleare tilsynsmyndigheder lever op til de krav, der er til sådanne dokumenter. Både i forhold til struktur, indhold og kvalitetssikring og efterfølgende sagsbehandling internt i DD, herunder journalisering. Derudover sikres det også at DD lever op til sine forpligtelser for rapportering til de nukleare tilsynsmyndigheder.

Ledelsessekretariat

Chef: Anja Kraag. Denne enhed understøtter hele ledelsesgruppen/organisationen og løser tværgående opgaver af strategisk karakter:

 • Drive processen mod slutdeponering af det radioaktive affald frem sammen med øvrige direkte involverede organisationer
 • Varetage affaldsopgaver af langsigtet strategisk karakter, relateret til slutdeponering
 • Bidrage til øvrige politiske processer og beslutninger forbundet med DD’s opgaver
 • Bistå inden for jura, HR, organisationsudvikling og kommunikation
 • Varetage strategiske udbud

Økonomi, IT & Service

Chef: Betina Lykke Nielsen. Understøtter hele organisationen ved at varetage følgende hovedopgaver:

 • Strategisk økonomistyring
 • IT
 • Informationssikkerhed
 • Drift/vedligehold og tilpasning af bygningsmassen
 • Indkøb
 • Administrativ drift

Strålingsbeskyttelse

Chef: Mikkel Øberg. Understøtter hele organisationen ved at varetage følgende hovedopgaver:

 • Strålingsbeskyttelse: rådgivning, undervisning, kontrol/overvågning samt et helsefysisk beredskab
 • Affaldskarakterisering (radiologisk og fysisk-kemisk) samt løbende opdatering af vores samlede affaldsbeholdning (inventorie)
 • Myndighedsbehandling i forhold til de nukleare tilsynsmyndigheder, herunder sikkerhedsvurderinger og –analyser
 • Bidrag til at identificere behovet for forsknings- og udviklingsaktiviteter i forhold til slutdeponering
 • Vedligehold af vores ISO 17025:2017-akkreditering til frigivelse af affald

Laboratorier

Chef: João Silva. Understøtter hele organisationen ved at varetage følgende hovedopgaver:

 • Strålingsbeskyttelse: kontrol, assistance og overvågning, herunder et vagtberedskab
 • Drift af fire laboratorier, herunder affaldskarakterisering
 • Ansvar for kilder i laboratorier
 • Bidrag til opgaver inden for Safeguards-kontrol af nukleare materialer

Udvikling & Strategisk Affaldsplanlægning

Chef: Charlotte Hjorth. Varetager tekniske udviklingsopgaver relateret til nye affaldsveje, opgraderede lagerfaciliteter og nye modtage- og håndteringsfaciliteter samt opgaver relateret til endelig slutdeponering og klargøring af affaldet til depot:

 • Det igangværende projekt med at bygge et nyt, opgraderet affaldslager i samarbejde med vore rådgivere
 • Design/udvikling af nye faciliteter inkl. udstyr til affaldshåndtering
 • Strategisk planlægning af affaldsprocesser frem mod slutdeponering, herunder karakterisering, konditionering og volumenreduktion
 • Affaldsdokumentation
 • Dokumentation og myndighedsbehandling, der vedrører teamets opgaver

Planlægning af Dekommissionering & Affald

Chef: Bjarne Hindborg Rasmussen. Varetager planlægning, koordinering, dokumentation og myndighedsbehandling af de resterende dekommissioneringsopgaver:

 • DR 3
 • Hot Cells
 • Behandlingsstationen og lagre

Derudover varetager enheden koordination af affaldsmodtagelse, håndteringsfaciliteten og tekniske tegne-opggaver.

Drift & Affaldsbehandling

Chef: Kenn-Ulrik Brix Sørensen. Varetager de udførende opgaver relaterende til drift og affaldsbehandling:

 • Teknisk vagt-funktion
 • Udførende affaldshåndtering
 • Drift af udstyr og faciliteter
 • Pakning af affald

Udførende Dekommissionering

Chef: Niels Ebbesen. Varetager de udførende opgaver relaterende til dekommissioneringsopgaverne:

 • Udførende dekommissionering
 • Tegninger, arbejdsplaner m.v.
 • Elopgaver
 • Pakning af affald

Dansk Dekommissionering værdier

Vi baserer vores arbejde på tre grundlæggende værdier

Forsvarlighed

Vi sætter høje sikkerheds- og kvalitetsstandarder. Vi er bevidste om, at vi arbejder med radioaktive materialer og i områder, hvor der kan forekomme stråling, og arbejdsmiljøet skal være i orden. Vi har fokus på at agere forsvarligt i forhold til resten af samfundet gennem sikker håndtering af det radioaktive affald.

Udvikling

Nye opgaver kræver nye løsninger. Vi udvikler løbende medarbejdernes kompetencer, så vi har de bedst mulige forudsætninger for at løse opgaverne forsvarligt. Vi udvikler løbende processer, metoder, værktøjer og faciliteter, og lærer af de bedste erfaringer internationalt, ligesom vi gerne deler vore egne erfaringer.

Inddragelse

Vi ønsker størst mulig åbenhed om vores opgaver, både internt og eksternt. Vi er bevidste om at inddrage alle relevante kompetencer ved opgaveløsningen. Vi ønsker at inddrage alle relevante interessenter i en aktiv dialogproces i forbindelse med udviklingen af en endelig slutdepotløsning for det radioaktive affald.

Visualisering af Dansk Dekommissionerings kerneværdier: Udvikling, Inddragelse og Forsvarlighed
Skip to content