DD’s særlige affald er mellemaktivt

Dansk Dekommissionering er i gang med at afvikle de nedlagte forsøgsreaktorer og øvrige nukleare anlæg på Risø. En del af vores opgave er at håndtere radioaktivt affald, og en lille del af den samlede mængde er “det særlige affald”.

DDet særlige affald består af 233 kg mellemaktivt og langlivet materiale, som for størstedelens vedkommende er bestrålet brændsel fra den materialeforskning, der fandt sted på Forskningscenter Risø.

Vi bliver kontrolleret af Statens Institut for Strålebeskyttelse, som i november 2013 har skrevet følgende kommentar til os: “De nukleare tilsynsmyndigheder finder på dette kvalitative grundlag, at det særlige affald som beskrevet i notatet, ikke kan klassificeres som højaktivt affald”.

IAEA, det Internationale Atomenergiagentur, anbefaler grænseværdier for skelnen mellem højaktivt og mellemaktivt affald. Måleenheden for radioaktivitet er becquerel (Bq) – og terabecquerel (TBq), hvis aktiviteten er høj (1 TBq = 1012 Bq)).

Mellemaktivt affald
De 233 kg særligt affald indeholder mindre end 104 TBq pr. m3 og udvikler kun begrænsede mængder varme. Ifølge IAEA’s kriterier er det særlige affald derfor mellemaktivt. Til sammenligning indeholder højaktivt affald typisk 104 – 106 TBq/m3 og udvikler betragtelig varme.

Langlivet
Forskellen på kortlivet og langlivet affald er halveringstiden. Hvis en væsentlig mængde af de radioaktive isotoper har en halveringstid på over 30 år, er affaldet langlivet. Vi klassificerer alle 233 kg som langlivede.Skip to content