Supplerende mellemlagerstudier er afsluttet

Folketinget besluttede i 2015, at supplerende undersøgelser af en mellemlager-løsning for radioaktivt affald i Danmark skulle gennemføres. De tre rapporter foreligger nu.

DDansk Dekommissionering har sammen med De Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) afleveret samlerapporten “Supplerende mellemlagerstudier – sammenfatning” til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Samlerapporten opsummerer de to delrapporter:

Samlerapporten indeholder desuden anbefalinger til den videre proces med at beslutte og udvikle en langsigtet løsning for radioaktivt affald i Danmark.
Læs samlerapporten

De tre rapporter udgør tilsammen de supplerende undersøgelser af en mellemlager-løsning for radioaktivt affald i Danmark.

Næste skridt
Materialet vil blive drøftet på de næste to Kontaktforum-møder 14. december og 18. januar, hvor bl.a. borgergrupper, miljøorganisationer og kommuner er repræsenteret. Desuden vil det blive drøftet på et møde den 6. januar for den tværministerielle arbejdsgruppe, hvorefter arbejdsgruppen vil komme med et oplæg til den videre politiske behandling af sagen.
Læs mere om den politiske proces på ufm.dk/deponeringSkip to content