Malmbunker er overdækket

Der er nu iværksat forskellige tiltag for at hindre yderligere udvaskning fra bunkerne af ubrugt uranmalm, der ligger på Risø.

TTre store bunker uranmalm har i cirka 40 år ligget under åben himmel på Risø. Malmen blev i sin tid hentet fra det grønlandske Kvanefjeld i forbindelse med et uran-udvindingsforsøg på Forskningscenter Risø. Forsøget blev dog opgivet og efterlod de 3700 tons malm som en ubrugt ressource.

Oplagringen af malmen skete efter datidens standarder og efter aftale med tilsynsmyndighederne. Siden har kravene til blandt andet udledninger ændret sig, og tidligere i år varslede Roskilde Kommune et påbud til Dansk Dekommissionering. Malmbunkerne skal være fjernet fra den nuværende placering senest i december 2022, og tre måneder efter skal den underliggende jord være oprenset. Derudover skal der allerede i år etableres forskellige tiltag for at hindre yderligere udvaskning af primært flourid, bly og arsen.

Som følge af påbuddet er de tre bunker nu overdækket med en PE-membran, som også anvendes ved lossepladser. Der er etableret dræn under bunkerne, og i oktober installeres pumper til afværgepumpning af grundvandet. Det drænede vand ledes til Risøs rensningsanlæg og kontrolleres inden udledning i Roskilde Fjord for indholdet af flourid m.v. Der er også etableret et monitoreringsprogram med grundvandsprøver fra udvalgte boringer.

Når en ny, opgraderet lagerfacilitet står klar på Risø, forventes malmen at blive flyttet hertil.

Læs det varslede påbud fra Roskilde Kommune
Læs notatet om NIRAS’ miljøtekniske undersøgelser af jord og grundvand ved malmbunkerne
Læs DD-notatet om radon-udsivning fra malmenSkip to content