Håndtering af Risøs NORM påbegyndt

Dansk Dekommissionering tager ikke imod affald med naturligt forekommende radioaktivt materiale (NORM). Tidligere er der modtaget mindre mængder, som gennem årene er anbragt i og ved to bassiner med Risøs eget NORM-affald. Det eksterne affald er nu ryddet væk.

DDe to bassiner blev bygget i 1980 i forbindelse med et uran-udvindingsforsøg på Risø. Godt 1000 tons malm fra det grønlandske Kvanefjeld nåede at blive knust og oparbejdet, før forsøget blev opgivet. Det lavradioaktive restmateriale tailings har siden da været opbevaret under vand i bassinerne for at hindre spredning af dette finkornede affaldsprodukt.

I juni blev bassinerne kortvarigt tømt for vand, og alt andet affald end tailings – blandt andet metalrør, betonklodser og tromler – blev løftet ud af bassinerne for at blive tørret, sorteret og pakket. Derefter er der igen fyldt vand hen over bundlaget af tailings.

En container, der i en årrække har stået mellem bassinerne, blev ligeledes flyttet og ryddet for de mange bøtter, kasser og tromler med NORM-affald som jord- og malmprøver. I alt er otte halvhøjdes ISO-containere og 20 tromler blevet fyldt med NORM-affald. De pakkede containere og tromler står nu i et særskilt NORM-afsnit på vores lavaktive lager.

Kvanefjeldsmalm og tailings
Ved siden af tailingsbassinerne ligger der stadig 3700 tons uranmalm fra Kvanefjeldet, som en ubrugt ressource. Dansk Dekommissionering har hele tiden forventet at skulle håndtere og rydde op efter såvel malmbunker som tailings. Det hører naturligt under det sidste store dekommissioneringsprojekt, Behandlingsstationen og lagrene.

Som følge af et påbud, varslet af Roskilde Kommune, iværksætter vi dog i de kommende måneder forskellige tiltag i forhold til malmbunkerne: de bliver overdækket, og der etableres afværgepumpning af grundvandet samt et monitoreringsprogram med grundvandsprøver. Når en ny, opgraderet lagerfacilitet står klar på Risø, forventes malmen at blive flyttet hertil, hvorefter det hidtidige oplagringsareal renses.

På tilsvarende vis forventes tailings til den tid at blive fjernet fra bassinerne, pakket i beholdere og overflyttet til den nye lagerfacilitet, hvorefter bassinerne afrenses. Hvad der skal ske på længere sigt med NORM-affaldet, afventer en national NORM-strategi.

Læs det varslede påbud fra Roskilde Kommune
Læs notatet om NIRAS’ miljøtekniske undersøgelser af jord og grundvand ved malmbunkerne
Læs DD-notatet om radon-udsivning fra malmbunker og tailingsbassinerSkip to content