Arbejdsmiljøet 2022

Bliv klogere på Dansk Dekommissionering indsatser i arbejdsmiljømæssig henseende samt de resultater, der blev opnået for 2022 på området

Dansk Dekommissionering (DD) er en på mange måder sammensat arbejdsplads, både i forhold til medarbejdernes kompetencer og funktioner, men samtidig også i forhold til arbejdsmiljøet.

Som beskrevet i forordet til Arbejdsmiljøredegørelsen 2022:

”Dansk Dekommissionering er en arbejdsplads med mange forskellige medarbejdergrupper, der har hver deres specialiserede ansvarsområde. Arbejdsfunktionerne spænder over et bredt område. Lige fra traditionelt kontorarbejde til håndværkere, der arbejder med dekommissionering eller driftsopgaver. Herudover findes nogle specialiserede funktioner som eksempelvis helseassistenter og helsefysikere. Arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljøforhold spænder derfor også vidt, og skal tage højde for alle potentielle risici.” – Arbejdsmiljøredegørelse 2022, s. 4.

Rapportens konklusioner
I arbejdsmiljøredegørelsen for 2022 beskrives de tiltag, både af strategisk men også af mere praktisk karakter, som DD har iværksat med henblik på optimering af arbejdsmiljøet.

Samtidig konkluderer rapporten på de opsatte mål for arbejdsmiljøet for 2022 og selvom der er gjort flere tiltag og arbejdet målrettet med arbejdsmiljøet, herunder sikkerheden, må vi desværre konstatere at målet om ingen arbejdsulykker ikke blev nået.

Der har været 5 arbejdsulykker, af forskellige karakter i DD i 2022, hvor der i 2021 kun var 1 arbejdsulykke. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at en stor del af DD’s medarbejdere var hjemsendt i store dele af 2021, så en reel sammenligning er ikke mulig.

Om de 5 arbejdsulykkers karakter og omfang, står i redegørelsen:

”Heraf var én ulykke med længere tids fravær, mens de fire andre ulykker ikke gav fravær ud over ulykkesdagen”.  – Arbejdsmiljøredegørelse 2022, s. 15.

I forhold til strålings- og nuklear sikkerhed er konklusionen på arbejdsmiljøredegørelsen, at den i 2022 har været tilfredsstillende. De individuelle strålingsdoser til personalet har alle været under de tilladte årlige dosisgrænser og de fastsatte dosisbindinger.

Igen i år, har der ikke været udslip af radioaktive stoffer til omgivelserne fra de nukleare anlæg.

Der er heller ikke forekommet andre hændelser, der i øvrigt kunne påvirke omgivelserne.

Læs rapporten herSkip to content